شنبه 6 مرداد 1397

Project title: Study of Golabar Dam

Approved number of project code: 91163-12-73-4
وضعیت در دست اجرا | طرح ها و پروژه ها | بازدید: 17 مرتبه | 0 نظر
Implementing Unit: Abbas Water Resources Research Center (Bandar Anzali)
Moderator: Hadi Babaei
Location: Zanjan Province
Year of beginning: 2012 year End: 2014
مشخصات پیمانکار
مشخصات کارفرما
اهداف طرح
زمانبندی طرح
فعالیت های اجرایی
اطلاعات جغرافیایی
نحوه سرمایه گذاری
تغییرات
Contact Info
  •    info@yahoo.com
  •    021-887848574
  •    021-887848400